Algemene verhuurvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554

 

Download de Algemene Verhuurvoorwaarden (NL 2021) van Heras Mobile Fencing & Security.

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door The Mobile Perimeter & Protection Group B.V. (“verhuurder”) en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes en gesloten huurovereenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke orderbevestiging van verhuurder dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst. 

 

3. Duur van de huurovereenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 2. De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd.

 

4. Huurprijs

 1. Alle huurprijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.
 2. De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het vermelde bedrag dat op de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 3. Indien de huurovereenkomst langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een huuraanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Totaal Bestedingen (2010 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, en wel door de tot de datum van aanpassing geldende huurprijs te vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar en de noemer is het jaarprijsindexcijfer geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.
 4. Indien de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

 

5. Betaling

 1. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan verhuurder.
 3. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van reden binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.
 5. Verhuurder is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de huurder op verhuurder te verrekenen met vorderingen van verhuurder en de op enigerlei wijze (in)direct aan verhuurder gelieerde ondernemingen.
 6. Indien de huurder op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt hieronder - in de zin van dit artikel - mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen. 

 

6. Aflevering

 1. Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de aan- en afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 2. Indien bij levering op de afgesproken tijd niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken dan wel door slechte of onmogelijke bereikbaarheid van de locatie met een normaal transport, dan heeft verhuurder het recht om het gehuurde niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de huurprijs. De huurder zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele latere transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de huurder aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.
 3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 4. Huurder is verplicht de zaken voor de duur van de overeenkomst tegen diefstal te verzekeren en kopieën van de polissen van deze verzekeringen aan verkoper / opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 5. Verhuurder heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
 6. Huurder heeft het gehuurde bij aflevering in goede staat van onderhoud ontvangen.
 7. De huurder heeft een meldingsplicht aan de verhuurder in geval van gebreken aan het gehuurde bij aflevering. Voor zichtbare gebreken aan het gehuurde geldt een termijn van 24 uur en voor niet zichtbare gebreken van 24 uur na ontdekking, bij gebreke waarvan het afgeleverde gehuurde als correct en in goede staat afgeleverd zal worden beschouwd.

 

7. Eigendom

 1. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor eigendom van verhuurder.
 2. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
 3. Huurder is verplicht als goed huurder voor de gehuurde zaken zorg te dragen en dient de zaken in goede staat weer in te leveren. Geschiedt zulks niet, dan heeft de verhuurder het recht op schadevergoeding, ter waarde van de actuele nieuwprijs/verkoopprijs van het gehuurde.
 4. Na vergoeding van de schade, zal de verhuurder het gehuurde in eigendom overdragen aan de huurder.
 5. Indien huurder met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verhuurder tekortschiet of verhuurder goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtingen tekort zal worden geschoten, is verhuurder gerechtigd de verhuurde en afgeleverde zaken onmiddellijk terug te nemen. Na terugneming zal de huurder worden gecrediteerd voor eventueel reeds teveel in rekening gebrachte huurtermijnen, verminderd met de op de terugneming gevallen
  kosten en de schade die verhuurder lijdt als gevolg van het beroepen op het eigendomsvoorbehoud.
 6. Indien verhuurder de zaken als haar eigendom opvordert, is de huurder gehouden om verhuurder onverwijld en zonder enige belemmering de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de huurder reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen. 

 

8. Gebruik

 1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften.
 2. Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid (voor het installeren en gebruik van het gehuurde) beschikken en de door de verhuurder verstrekte instructies op te volgen.
 3. Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, op straffe van vergoeding van de door de verhuurder gemaakte kosten.
 4. Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
 5. Als de huurder bij einde van de huurovereenkomst het gehuurde niet op de afgesproken wijze aanbiedt, zelf niet aanwezig is of op andere wijze tekortschiet in de afhandeling van de huurovereenkomst, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals extra manuren, transportkosten, etc) onverminderd het recht op andere schadevergoeding (verlies of beschadiging van zaken). Indien het gehuurde op de afgesproken tijd retour wordt genomen, zijn – indien huurder of iemand namens deze niet aanwezig is – de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend. 

 

9. Inspectie, onderhoud en reparatie

 1. Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
 2. Huurder stelt desgevraagd en op eerste verzoek het gehuurde in gereinigde staat en op voorgeschreven wijze ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren inspectie, onderhoud en/of reparatie. Huurder zal zulks ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
 3. Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder. 

 

10. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake, indien verhuurder verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: onwerkbaar weer of onwerkbare bodemgesteldheid, onbereikbare of onberijdbare laad- en losplekken, oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming of vaarverboden als gevolg van hoog- of laagwater
  of andere vaarstremmingen, epidemie of pandemie, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van of toevoer van energie, gebrek aan materialen, grond- hulpstoffen en voorraad bij derden, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen bij derden en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van verhuurder zijn ontstaan.
 2. In geval van overmacht worden aangegeven (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke verhuurder door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel verhuurder als de huurder bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 4 bepaalde punt.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de huurder het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, tenzij de huurder aantoont dat het reeds afgeleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de huurder, indien door overmacht de resterende levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de huurder, aan verhuurder terug te zenden.
 5. Verhuurder, noch de huurder zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico van deze aansprakelijkheidverzekering komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades kan het zijn dat per schade voorval een
  eigen risico voor rekening van de huurder komt.
 2. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan verhuurder te melden.
 3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WA-verzekering op huurder verhaald worden.
 4. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en  vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Huurder dient om die reden zich daartegen te verzekeren.
 5. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.
 6. De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, mede indachtig lid 1 van dit artikel, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
 7. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking schade geleden door huurder, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van aan verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, voor zover verhuurder voor die schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
 9. Bij verhuur van mobiele hekwerken en andere beveiligingszaken is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan het beveiligde object. Huurder is gehouden een deugdelijke verzekering daarvoor af te sluiten. 

 

12. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer: huurder zijn verplichtingen --uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, het faillissement van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken, huurder surseance van betaling aanvraagt, ten laste van huurder beslag wordt gelegd of huurder anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen verliest of verhuurder een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig het in 7.5 bepaalde.

In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5.3 bepaalde.

 

13. Overdracht rechten en plichten

Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.


14. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.