Algemene verkoopvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554

 

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden (NL 2021) van Heras Mobile Fencing & Security.

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper The Mobile Perimeter Protection Group B.V. (“HMF&S”) en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen HMF&S en koper (“klant”) te sluiten en gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Totstandkoming verkoopovereenkomst

 1. De overeenkomst met de klant komt tot stand na bevestiging door HMF&S of doordat HMF&S aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.


3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. HMF&S is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen.
 

4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan HMF&S.
 3. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan HMF&S. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Opschorting en verrekening door de klant van vorderingen van HMF&S op de klant wordt uitgesloten.
 5. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij HMF&S te zijn ingediend, bij gebreke waarvan klant geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.
 6. HMF&S is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de klant op HMF&S te verrekenen met vorderingen van HMF&S en de op enigerlei wijze (in)direct aan HMF&S gelieerde ondernemingen op de klant.
 7. Indien klant op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de klant in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

5. Levering

 1. Zaken worden aan klant afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de levering zijn voor rekening van klant.
 2. Indien bij levering niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de zaken, dan wel zulks niet mogelijk is door een slecht bereikbare locatie, dan heeft HMF&S het recht om deze niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de koopprijs. Klant zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele later transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de klant aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en staat van de zaken bindend.
 3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken en het gebruik ervan voor rekening en risico van de klant.
 4. Klant is verplicht de zaken tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan HMF&S op eerste aanzegging ter inzage te geven, totdat klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. HMF&S heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 tot en met 11 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de klant overgaan op het in artikel 5 lid 1 bedoelde tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze worden afgehaald.
 2. HMF&S behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verbandhoudende dienstverlening.
 3. Indien HMF&S in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de klant door de klant te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de klant ook deze vorderingen van HMF&S geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die HMF&S tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens HMF&S.
 4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de zevende en achtste alinea van dit lid.
 5. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de klant zijn overgegaan en zich nog in handen van de klant bevinden, behoudt HMF&S zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die HMF&S dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de klant mocht hebben. HMF&S is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de klant onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de klant op te treden. De klant verplicht zich op verzoek van HMF&S aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 6. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HMF&S te bewaren. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan HMF&S op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra HMF&S te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van HMF&S tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens HMF&S tekortschiet of HMF&S goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is HMF&S gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de
  terugneming gevallen kosten.
 8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 9. De klant verbindt zich, zodra HMF&S de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMF&S. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra HMF&S de wens daartoe te kennen geeft, aan HMF&S te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 10. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van HMF&S op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van HMF&S, tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan HMF&S verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 11. Het eigendomsvoorbehoud van HMF&S komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van HMF&S op de klant wordt gesubrogeerd.7. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van HMF&S is sprake, indien HMF&S verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: onwerkbaar weer of onwerkbare bodemgesteldheid, onbereikbare of onberijdbare laad-en losplekken, oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade,
  overstroming of vaarverboden als gevolg van hoog- of laagwater of andere vaarstremmingen, epidemie of pandemie, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van of toevoer van energie, gebrek aan materialen,
  grond- hulpstoffen en voorraad bij derden, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen bij derden en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van HMF&S zijn ontstaan.
 2. In geval van overmacht worden aangegeven (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke HMF&S door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel HMF&S als de klant bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 4 bepaalde punt.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de klant het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, tenzij de klant aantoont dat het reeds afgeleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de klant, aan HMF&S terug te zenden.
 5. HMF&S, noch de klant zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. HMF&S is alleen aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HMF&S.
 2. HMF&S sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de klant uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan - doch niet uitsluitend - winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.
 3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
 4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de klant binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

 

9. Controle en reclameren

 1. De klant dient terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen ook terstond schriftelijk te worden gemeld bij HMF&S, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd. Het tegenbewijs rust in dat geval op de klant.
 2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig het eerste lid - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de klachttermijn start terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na ontdekking van de afwijking.
 3. Voor alle andere reclamaties, zoals onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd.


10. (gevolgen van) ontbinding

 1. HMF&S is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest.
 2. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. Ten aanzien van reeds geleverde zaken) alsdan te ontbinden, tenzij HMF&S daarmee instemt.
 3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door HMF&S geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

11. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HMF&S. 


12. Authentieke taal en varia

 1. Indien deze voorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van interpretatie- of uitlegverschillen, onder alle omstandigheden, de Nederlandse versie van deze voorwaarden bepalend zijn.
 2. Wordt een van de bovenstaande bepalingen door een rechter ongeldig of onverbindend verklaard dan wel vernietigd, dan blijven de overige bepalingen in stand en van kracht tussen partijen. Het ongeldige of onverbindend verklaarde deel dan wel de vernietigde bepaling zal zoveel als mogelijk moeten worden uitgelegd in overeenstemming met de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en deze voorwaarden.
 3. Voor grensoverschrijdende transacties met niet-Nederlandse klanten kunnen specifieke, afwijkende voorwaarden gelden die afzonderlijk met de klant zullen worden vastgelegd.