Privacy & Cookies

Heras Mobile Fencing & Security gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze informatie gebruiken we alleen om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website bekijken en om de website beter af te kunnen stemmen op uw behoeften.

Heras Mobile Fencing & Security gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door deze website vergemakkelijken. Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens staat centraal. Eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

1. Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op Heras Mobile Fencing & Security en verschaft informatie over de wijze waarop het Bedrijf persoonsgegevens verwerkt klanten, prospects en leveranciers.

De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen door Heras Mobile Fencing & Security van persoonsgegevens van Relaties.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop het Bedrijf met uw persoonsgegevens omgaat en deze beschermt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Correspondentieadres: Hekdam 1, Postbus 30- 5688 ZG Oirschot

Heras Mobile Fencing & Security bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens van haar relaties en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

3. Het soort persoonsgegevens dat Heras Mobile Fencing & Security mogelijk verzamelt en voor welke doeleinden

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare individu. Persoonsgegevens en overige gegevens van Relaties die door Heras Mobile Fencing & Security kunnen worden verwerkt zijn :

Soorten persoonsgegevens

  • Voornaam & Achternaam
  • Zakelijke en andere professionele gegevens
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummer

Verwerking van persoonsgegevens door Heras Mobile Fencing & Security vindt altijd plaats op basis van één van de rechtmatige grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 8 Wbp.

Heras Mobile Fencing & Security verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van Relaties. Bijzondere persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 16 Wbp. Dit zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijke gegevens.

Heras Mobile Fencing & Security verwerkt persoonsgegevens van Relaties onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Doeleinden voor gegevensverwerking
  • Onderhouden van contacten
  • Informatievoorziening over producten en diensten
  • Versturen van uitnodigingen en/of nieuwsbrieven
  • Sales en marketing activiteiten

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Heras Mobile Fencing & Security treft conform het van toepassing zijnde beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Medewerkers van Heras Mobile Fencing & Security die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.

5. Welke derden hebben er allemaal toegang tot uw gegevens?

Heras Mobile Fencing & Security zal uitsluitend persoonsgegevens met derden delen voor zover dit noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en zal deze derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkersovereenkomst met Heras Mobile Fencing & Security.

Doorgifte van persoonsgegevens door Heras Mobile Fencing & Security aan derden in binnen- of buitenland vindt uitsluitend plaats op basis van een Bewerkersovereenkomst. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt ten aanzien van de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens, zal Heras Mobile Fencing & Security vooraf aanvullende maatregelen nemen om adequate omgang met en bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

6. Bij wie kunt u terecht met of vragen over inzage, correctie, aanvulling, verwijdering?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, heeft u het recht om bij Heras Mobile Fencing & Security een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die door Heras Mobile Fencing & Security worden verwerkt. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen persoonsgegevens.

Voor de relevante procedures rondom verzoeken tot inzage correctie, aanvulling, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens wordt verwezen naar artikel 7 van onze Privacy Policy.

In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onvoldoende gespecificeerde of bovenmatige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Heras Mobile Fencing & Security kan conform het bepaalde in de Wbp om een administratieve vergoeding vragen alvorens aan het verzoek te voldoen.